Gravferd - avskjed med et liv

Gravferd - avskjed med et liv

​Døden er en sikker utgang på dette livet. Det er også en stor overgang, og ofte en krevende tid for de som blir igjen. Kirken ønsker å hjelpe de sørgende gjennom denne tiden.

For mange av de nærmeste blir gravferden avslutningen på noen veldig uvanlige dager. Om døden inntraff plutselig eller om den var ventet, er døden som et vannskille. Dagene etterpå blir ofte fylt med sorg, savn og mange praktiske gjøremål. Tiden rundt en gravferd betyr mye for at mennesker skal ta en følelsesmessig avskjed med den døde. Fohåpentligvis kan presten bidra til dette. Han eller hun vil som regel ha et personlig møte med de nærmeste, der man snakke om det som har vært.

Minneord, kransepålegging, lystenning, skriftlesing og bønner gir de som er med, muligheten til å markere gravferden som en viktig hendelse for venner og familie.

Hva gjør vi nå?
Alt har sin tid - også døden. Det knytter seg sterke, men ofte forskjellige følelser til møtet med døden. De fleste har ønske om å få ta avskjed, og få mulighet til å ta fram og dele minner. Det kan være gode minner som beriker oss, og noen ganger vonde minner som vi kan trenge hjelp til å bearbeide.

Gravferden har stor betydning for de fleste av oss. Den gir anledning til en reell følelsesmessig avskjed med den døde. Sammen med båreandakten, og eventuelt det å stelle den døde, kan gravferden gi sørgetiden en god start. Gravferden kan gi sorgen en retning. Vi opplever forskjellig og sørger forskjellig. Mange har opplevd at sorgen med tiden kan omdannes til en ressurs i menneskers liv. Minneord, kransepålegging, lystenning, skriftlesing og bønner gir en fin markering av en viktig begivenhet i familien og vennekretsen.

Planlegging
I dag kan et begravelsesbyrå ta seg av mye av det praktiske rundt en gravferd. Det enkleste og mest vanlige er å kontakte et begravelsesbyrå. De vet hva som skal gjøres, og hjelper til med å organisere alt eller deler av det som skal ordnes i forbindelse med begravelsen. De pårørende anbefales å ta seg litt tid til å kjenne på og snakke om hvilke deler av forberedelsene en ønsker å gjøre selv. Her kan kirkelig ansatte, både prest og klokker, være gode samtalepartnere.

Gravferdsbrosjyre
Vi har laget en brosjyre med nyttig informasjon om gravferd i Nome. Brosjyren kan fåes på menighetskontoret på Nome rådhus eller Lundetunet. Du kan også lese brosjyren her: 
Gravferd i Nome kommune 2018. Du finner også nyttig info her: "Døden er en del av livet".

Fester av et gravsted
Den som sørger for gravferden må oppnevne en fester for gravstedet. Feste av grav kan bare skje ved dødsfall. Et eksisterende gravsted kan festes i inntil 60 år etter siste gravlegging. Festet blir fornyet for 15 år av gangen, og faktura sendes ut fra kirkekontoret når det er tid for fornyelse. Når det er gått 60 år siden siste gravlegging, kan ikke festet fornyes uten særskilt samtykke fra kirkelig fellesråd. I god tid før festetiden er omme blir festeren varslet av kirkekontoret. Dersom festet da ikke fornyes innen 6 måneder, faller gravstedet tilbake til kirkegården.

Du har rett til å stelle gravstedet og plikt til å sørge for at det ikke forfaller. Videre har du rett til å bestemme hvem som skal gravlegges der. Ingen kan gravlegges i festet grav uten samtykke fra festeren. Dersom slik samtykke ikke kan hentes inn, kan kirkelig fellesråd avgjøre hvorvidt gravlegging kan finne sted. Dersom du ønsker å overføre festeretten til en annen person, må dette skje med samtykke fra kirkevergen. Fester plikter også å melde fra om adresseforandringer. Dersom en fester dør, skal dødsboet melde fra til kirkekontoret om hvem festet skal overføres til. Dette gjelder alle gravsteder der vedkommende er fester. Her finner du skjema for overføring av fester: Skjema for overføring av fester - evt. sletting av gravsted.

Stønader ved dødsfall
Nav har ulike stønader ved dødsfall. Det kan gjelde bl.a.:

  • Barn som har mistet én eller begge foreldrene
  • Familiepleier
  • Gjenlevende ektefelle, partner eller samboer
  • Gravferdsstønad og båretransport

Mer info finner du på nav sine hjemmesider: nav.no

Stell av gravsteder
Kirkevergen kan besørge årlig planting og stell av grav, dersom du ønsker det. Ved forskuddsvis innbetaling av en fastsatt avgift til en gravstellsavtale, kan kirkevergen besørge årlig planting og stell av grav. Gravstellsavtalen forvaltes av kirkevergen. Det innbetalte beløp med tillegg av renter, skal dekke utgiftene til stell av gravstedet for et avtalt tidsrom. Det opprettes en separat avtale for hver enkelt grav eller hvert gravsted.

Gravstellsavtale kan ikke opprettes med lenger varighet enn 20 år (frigravperioden). Dersom det i avtaleperioden oppstår økonomiske forhold som gjør at de økonomiske midlene ikke strekker til, skal det gis melding om dette til den ansvarlige eller gravfesteren. Det er i slike tilfeller anledning til å øke avtalebeløpet slik at det varer ut avtaletiden. I motsatt fall vil avtalen opphøre når midlene er oppbrukt. Skulle det være midler igjen når avtaletiden er ute, blir disse å anvende av kirkelig fellesråd til alminnelig forskjønnelse av kirkegården. Det er anledning til å beregne provisjon for administrasjon og revisjon, og trekke det årlig av gravavtalemidlene. Gravstellsavtalen finner du her: Avtale om stell av gravsted

Søndag, 20 Januar 2019
Dagens Bibelord
Kontakt oss

Lunde prestekontor, Lundetunet
Postadresse:
Brugata 5, 3825 Lunde
Tlf: 35 00 86 86
E-post: kirken@nome.kirken.no

Kontortid:
Tirsdager 09.00 - 15.00

Ragnhild Halden, sokneprest
Tlf: 992 57 991 / 35 00 86 85. E-post: ragnhild@nome.kirken.no

Mona Halsvik, kirkeverge
Tlf: 957 27 214 / 35 00 86 87. E-post: mona@nome.kirken.no

Frøydis B. Holte, organist
Tlf: 35 00 86 89 / 95 02 72 82. E-post: froydis@nome.kirken.no

Anette S. Krøgli, menighetssekretær
Tlf: 35 00 86 86 (tirs) / 35 94 62 60
E-post: anette.sneddon@nome.kirken.no

Jens Vassend, kirketjener
Tlf: 95 92 92 81.
E-post: jens@nome.kirken.no

Jonny Bakkan, kirketjener
Tlf: 90 79 92 17. E-post:  jonny@nome.kirken.no

Hva skjer i menigheten?
Søndag 20. Januar,
11:00 Gudstjeneste i Helgen kirke
Velkommen til gudstjeneste ved Ragnhild Halden. Nattverd. Felles gudstjeneste for begge sokn.
Tirsdag 22. Januar,
19:00 Lunde kammerkor
Velkommen til øvelse på Solhaug!
Torsdag 24. Januar,
17:00 Lunde minigospel
Velkommen til øvelse på Solhaug menighetshus. For alle barn fra 3 år og oppover.
18:00 Supertorsdag på Solhaug
Velkommen til SuperTorsdag! -Et tilbud til alle barn fra 1. klasse og oppover.
Søndag 27. Januar,
11:00 Gudstjeneste i Flåbygd kyrkje
Velkommen til gudstjeneste ved Leif Raustøl. Nattverd. Felles gudstjeneste for begge sokn.
Tirsdag 29. Januar,
19:00 Lunde kammerkor
Velkommen til øvelse på Solhaug!
Torsdag 31. Januar,
17:00 Lunde minigospel
Velkommen til øvelse på Solhaug menighetshus. For alle barn fra 3 år og oppover.
18:00 Supertorsdag på Solhaug
Velkommen til SuperTorsdag! -Et tilbud til alle barn fra 1. klasse og oppover.
Søndag 3. Februar,
11:00 Gudstjeneste i Landsmarka kapell
Velkommen til gudstjeneste ved Ragnhild Halden.
17:00 Sangkveld i Holla kirke
Velkommen til sangkveld med Gunnar Ajer.
Powered by Cornerstone