Gravferd - avskjed med et liv

Gravferd - avskjed med et liv

​Døden er en sikker utgang på dette livet. Det er også en stor overgang, og ofte en krevende tid for de som blir igjen. Kirken ønsker å hjelpe de sørgende gjennom denne tiden.

For mange av de nærmeste blir gravferden avslutningen på noen veldig uvanlige dager. Om døden inntraff plutselig eller om den var ventet, er døden som et vannskille. Dagene etterpå blir ofte fylt med sorg, savn og mange praktiske gjøremål. Tiden rundt en gravferd betyr mye for at mennesker skal ta en følelsesmessig avskjed med den døde. Fohåpentligvis kan presten bidra til dette. Han eller hun vil som regel ha et personlig møte med de nærmeste, der man snakke om det som har vært.

Minneord, kransepålegging, lystenning, skriftlesing og bønner gir de som er med, muligheten til å markere gravferden som en viktig hendelse for venner og familie.

Hva gjør vi nå?
Alt har sin tid - også døden. Det knytter seg sterke, men ofte forskjellige følelser til møtet med døden. De fleste har ønske om å få ta avskjed, og få mulighet til å ta fram og dele minner. Det kan være gode minner som beriker oss, og noen ganger vonde minner som vi kan trenge hjelp til å bearbeide.

Gravferden har stor betydning for de fleste av oss. Den gir anledning til en reell følelsesmessig avskjed med den døde. Sammen med båreandakten, og eventuelt det å stelle den døde, kan gravferden gi sørgetiden en god start. Gravferden kan gi sorgen en retning. Vi opplever forskjellig og sørger forskjellig. Mange har opplevd at sorgen med tiden kan omdannes til en ressurs i menneskers liv. Minneord, kransepålegging, lystenning, skriftlesing og bønner gir en fin markering av en viktig begivenhet i familien og vennekretsen.

Planlegging
I dag kan et begravelsesbyrå ta seg av mye av det praktiske rundt en gravferd. Det enkleste og mest vanlige er å kontakte et begravelsesbyrå. De vet hva som skal gjøres, og hjelper til med å organisere alt eller deler av det som skal ordnes i forbindelse med begravelsen. De pårørende anbefales å ta seg litt tid til å kjenne på og snakke om hvilke deler av forberedelsene en ønsker å gjøre selv. Her kan kirkelig ansatte, både prest og klokker, være gode samtalepartnere.

Gravferdsbrosjyre
Vi har laget en brosjyre med nyttig informasjon om gravferd i Nome. Brosjyren kan fåes på menighetskontoret på Nome rådhus eller Lundetunet. Du kan også lese brosjyren her: 
Gravferd i Nome kommune 2023. Du finner også nyttig info her: "Døden er en del av livet".

Fester av et gravsted
Den som sørger for gravferden må oppnevne en fester for gravstedet. Feste av grav kan bare skje ved dødsfall. Et eksisterende gravsted kan festes i inntil 60 år etter siste gravlegging. Festet blir fornyet for 15 år av gangen, og faktura sendes ut fra kirkekontoret når det er tid for fornyelse. Når det er gått 60 år siden siste gravlegging, kan ikke festet fornyes uten særskilt samtykke fra kirkelig fellesråd. I god tid før festetiden er omme blir festeren varslet av kirkekontoret. Dersom festet da ikke fornyes innen 6 måneder, faller gravstedet tilbake til kirkegården.

Du har rett til å stelle gravstedet og plikt til å sørge for at det ikke forfaller. Videre har du rett til å bestemme hvem som skal gravlegges der. Ingen kan gravlegges i festet grav uten samtykke fra festeren. Dersom slik samtykke ikke kan hentes inn, kan kirkelig fellesråd avgjøre hvorvidt gravlegging kan finne sted. Dersom du ønsker å overføre festeretten til en annen person, må dette skje med samtykke fra kirkevergen. Fester plikter også å melde fra om adresseforandringer. Dersom en fester dør, skal dødsboet melde fra til kirkekontoret om hvem festet skal overføres til. Dette gjelder alle gravsteder der vedkommende er fester. Her finner du skjema for overføring av fester: Skjema for overføring av fester - evt. sletting av gravsted.

Stønader ved dødsfall
Nav har ulike stønader ved dødsfall. Det kan gjelde bl.a.:

  • Barn som har mistet én eller begge foreldrene
  • Familiepleier
  • Gjenlevende ektefelle, partner eller samboer
  • Gravferdsstønad og båretransport

Mer info finner du på nav sine hjemmesider: nav.no

Stell av gravsteder
Kirkevergen kan besørge årlig planting og stell av grav, dersom du ønsker det. Ved forskuddsvis innbetaling av en fastsatt avgift til en gravstellsavtale, kan kirkevergen besørge årlig planting og stell av grav. Gravstellsavtalen forvaltes av kirkevergen. Det innbetalte beløp med tillegg av renter, skal dekke utgiftene til stell av gravstedet for et avtalt tidsrom. Det opprettes en separat avtale for hver enkelt grav eller hvert gravsted. Vi har følgende avtaler: 

Avtale om stell av gravsted: Årlig gravstell

Avtale om stell av gravsted: Gravstellfond


Salmer og musikk i begravelser i Nome kommune
Vi har to dyktige organister i menighetene i Nome, som spiller det meste av det de pårørende ønsker i gravferder. Det være seg salmer eller annen musikk. Er det ukjente stykker som ønskes, må organisten øve i forkant. I tillegg spiller gjerne organistene til solister - her har solisten selv et ansvar for å levere noter og toneart til organisten, minst 2 arbeidsdager før gravferden. Vi har laget en brosjyre som presenterer mulige salmer og musikk ved gravferd i Nome kommune. Den kan lastes ned her: Salmer og musikk ved gravferd i Nome kommune eller du kan få brojyren på kirkekontoret.

Vi har to levende menigheter i Nome, Holla og Helgen sokn samt Lunde og Flåbygd sokn. Organistene våre ønsker å gjøre en god jobb i alle kirkelige handlinger. Begge ønsker å levere, samt være trygge og føle at musikken blir bra i hvert enkelt tilfelle slik at de etterlatte blir fornøyd med en fin seremoni.

I forhold til salmer og sanger, ønsker organistene salmenr. og kontakt med solist seinest 2 arbeidsdager før en gravferd. Dette slik at organisten kan planlegge arbeidsdagene sine i god tid. Begravelsesbyrået gir beskjed om dette i samtalen de har med de etterlatte, men det er ikke alltid lett å få med seg alt i en vanskelig situasjon. 

I Nome kommune har organister og prester fri på mandag. Dette betyr at det aldri vil være aktuelt å ha en gravferd på mandag. Torsdag er det andakt på Nome sjukeheim og Bjervatun. Det betyr at prest og organist i hvert sokn, er opptatt med andakt hele torsdag ca. 2. hver uke.

Vi prøver også å gjennomføre ferie, som vinterferie, påskeferie (påskeuken), høstferie og juleferie (romjula). Derfor kan det være vanskelig med begravelser i feriene og vi må skyve begravelsen over til uken etter. Sommerferien deles mellom soknene - slik at det alltid være noen på jobb i sommerferien, men vi må dele begravelser mellom Lunde og Ulefoss.

Utover det ovenstående, prøver vi så godt vi kan å imøtekomme de etterlattes ønsker, men det må være innenfor en frist på 10 virkedager etter dødsfallet inntraff.

Salmer, musikk må være levert og solister må ta kontakt med våre organister innen følgende frister:

Begravelsesdag    Tirsdag:    Torsdag kl. 10.00
Begravelsesdag    Onsdag:    Fredag kl. 10.00
Begravelsesdag    Torsdag:    Tirsdag kl. 10.00
Begravelsesdag    Fredag:     Onsdag kl. 10.00

Organist i Lunde og Flåbygd sokn:
Frøydis Bøe Holte
Tlf.  95 02 72 82
E-post froydis@nome.kirken.no 

Organist i Holla og Helgen sokn:
Gunnhildur Baldersdottir
Tlf. 469 11 724
E-post: gunnhildur@nome.kirken.no 

 

 

Gravferd - avskjed med et liv
Fredag, 12 juli 2024
Dagens Bibelord
Kontakt oss

Lunde prestekontor, Lundetunet
Postadresse:
Brugata 5, 3825 Lunde
Tlf: 469 10 186
E-post: kirken@nome.kirken.no

Kontortid:
Tirsdager 09.00 - 15.00

Ragnhild Halden, sokneprest
Tlf: 992 57 991
E-post: ragnhild@nome.kirken.no

Mona Halsvik, kirkeverge
Tlf: 957 27 214
E-post: mona@nome.kirken.no

Aslaug Storåsen Djuve, sekretær
Tlf: 469 10 186
E-post: aslaug.djuve@nome.kirken.no

Frøydis B. Holte, organist
Tlf: 95 02 72 82
E-post: froydis@nome.kirken.no

Dorota Rybka-Giers, trosopplærer & ungdomsarbeider
Tlf: 917 10 406
E-post: dorota@nome.kirken.no

Jens Vassend, kirketjener
Tlf: 95 92 92 81
E-post: jens@nome.kirken.no

Jonny Bakkan, kirketjener
Tlf: 90 79 92 17
E-post:  jonny@nome.kirken.no

Hva skjer i menigheten?
Søndag 14. juli,
11:00 Gudsteneste
i Romnes kirke. Felles for begge kyrkjelydar.
Onsdag 17. juli,
12:00 Guidet omvisning
i Romnes kirke. Omvisning både ute og inne i denne fantastiske middelalderkirken. Guidefortellingen varer ca. 45 min. Priser: voksne kr.100,-/stk. og barn gratis.
Søndag 21. juli,
11:00 Gudsteneste
i Flåbygd kyrkje. Felles for begge kyrkjelydar.
Onsdag 24. juli,
12:00 Guidet omvisning
i Romnes kirke. Omvisning både ute og inne i denne fantastiske middelalderkirken. Guidefortellingen varer ca. 45 min. Priser: voksne kr.100,-/stk. og barn gratis.
Mandag 29. juli,
18:00 Kveldsgudsteneste
i Romnes kirke. Felles for begge kyrkjelydar. Servering av rømmegrøt, saft, kaffe og kaker.
Onsdag 31. juli,
12:00 Guidet omvisning
i Romnes kirke. Omvisning både ute og inne i denne fantastiske middelalderkirken. Guidefortellingen varer ca. 45 min. Priser: voksne kr.100,-/stk. og barn gratis.
Søndag 4. august,
11:00 Gudsteneste
i Flåbygd kyrkje. Felles for begge kyrkjelydar.
Søndag 11. august,
11:00 Gudsteneste
i Romnes kirke. Felles for begge kyrkjelydar.
Søndag 18. august,
11:00 Gudstjeneste
i Flåbygd kyrkje. Felles for begge menighetene.
Søndag 25. august,
11:00 Gudstjeneste
i Romnes kirke. Felles for begge menighetene.
Powered by Cornerstone